Notulen ALV februari 2016

Door | 9 februari 2016
Algemene-ledenvergadering

Verslag van de algemene ledenvergadering op 9 februari 2015 in het MFA te Kootstertille.

 • Aanwezige inclusief bestuur : 9.
 • Afwezig met kennisgeving: Klaasje, Wycher en Eeltje.
 • Geen ingekomen stukken, wel wordt opgemerkt, dat de statuten uit 2004 dateren , zouden moeten worden verlengd.
 • Opmerking Bauke Walstra om statuten, reglement en verdere zaken voor te leggen ter beoordeling aan notaris betreffende actualiteit.
 • Notulen Algemene Ledenvergadering 2014 geven geen aanleiding tot op-of aanmerkingen en worden derhalve goedgekeurd.
 • Lutske zal navraag doen bij bestuurd MFA inzake tennisnet in sporthal .

Jaarplan/ programma 2015.

 • Voorstel om in najaar weer een verkoopaktie te organiseren
 • Voor verdere aktiviteiten zie agenda programma 2015, deze gaven geen aanleiding tot opmerkingen.
 • Theseus gaf nog toelichting op tenniskamp in juni, kamperen met jeugd en tenniscompetitie onderling houden.
 • ITC en Harkema zullen de organisatie van Achtkarspelencup op zich nemen, Duur 1 dag.
 • Tevens was ter inzage de opzet concept beleidssplan, hoe willen wij verder gaan in de toekomst, liefst meer leden, e.e.a. wordt nog verder uitgewerkt.

Financieel verslag 2014.

 • Cijfers gaven geen aanleiding tot opmerkingen, door de kascommissie werd verslag gedaan , zag er keurig uit en penningmeester werd decharge verleend onder dankzegging voor de gemaakte opzet.
 • Wel zijn er zorgen betreffende het resultaat, vertoont al jaren een negatief saldo, wat helaas tot gevolg heeft, dat reserves moeten worden aangesproken.
 • Betreffende de begroting over 2015 werd nog opgemerkt, dat van de contributie, welke elk lid betaalt, € 15,85 aan de KNLTB moet worden afgedragen, alsmede € 175,— verenigings bijdrage.
 • Voorstel is om de contributie aan te passen, terwijl tevens kritisch moet worden gekeken naar de uitgaven, marge tussen inkoop en verkoop kantine is te laag.
 • Clubblad wordt vervangen door website, waar ook de bedrijven, die nu in clubblad adverteren zullen worden benaderd om de bijdrage aan de website te willen besteden. www.tilstertennisclub.nl
 • Andere voorstellen waren onder andere: oud leden van de tennisclub benaderen, soort reünie organiseren, proberen samenwerking tussen voetbal en tennis.

Bestuursverkiezing:

 • Corrie Terpstra was aftredend is weer herkozen als voorzitter. Ook Dirk Babois stelt zich herkiesbaar en blijft de aktiviteiten begeleiden.
 • Secretariaat wordt opgedeeld in secretariaatswerkzaamheden Fokke Walstra, Dorpencompetitie en dergelijke Anne de Vries, terwijl Dirk Babois de baan-en jeugdcommissie vormt.
 • Penningmeesterschap wordt als volgt verdeeld:
 • Lutske Kobus zal jaarlijks het financieel verslag opmaken.
 • Bauke Kobus neemt kantinediensten op zich, inkoop-verkoop en wordt daarbij ondersteund door Theseus Hellinga.
 • De aftredende bestuursleden worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet en er zal nog aandacht aan worden geschonken.

Rondvraag:

 • Hoe staat het met de website ? Men is bezig met de opbouw.
 • Jellie van der Heide meldt zich voor een vrijwilligersfunctie, Bedankt.
 • Om 22.05 uur sluit Corrie de vergadering.

Fokke Walstra, secr.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *